ARBO-advies.nl - Home


AMBER

De wet AMBER is inmiddels afgeschaft, de regelingen zijn nu onder gebracht in de WAO, WIA, WAZ en Wajing

Afschaffing malus en bevordering reïntegratie:

Opmerking vooraf:
Indien de kamer de plannen van de commissie-Donner overneemt zal dit ook gevolgen hebben voor de wet Amber.

De wet Amber omvat een groot aantal maatregelen waarvan de meeste tot uitvoering komen in andere wetten, zoals de ziektewet, WAO en REA.

De wet Amber voorziet in een aantal wijzigingen en vernieuwingen, die achter één worden besproken. Eerst volgt een opsomming van de wijzigingen en veranderingen, de wet waarop de wijziging of verandering betrekking heeft wordt tussen haakjes vermeld.

Wijzigingen:

  1. Afschaffing Bonus/Malus
  2. Loonkosten subsidie verhoging (REA)
  3. Uitbreiding Job-coach-regeling (REA)
  4. Uitbreiding startersregeling (REA)
  5. Scholing (REA)
  6. Uitbreiding van de WAGW (REA)
  7. Uitbreiding artikel 29b Ziektewet

Nieuwe zaken:

  1. Inkomstenssuppletie (REA)
  2. Arbeidsongeschiktheid uit dezelfde oorzaak (WAO)
  3. Proefplaatsing/reïntegratie-uitkering (REA)

1) Afschaffing Bonus/Malus:

In het verleden kreeg een werkgever een bonus als hij een WAO'er in dienst nam en een boete als een werknemer in de WAO terechtkwam. Deze regeling is afgeschaft, hiervoor in de plaats is PEMBA gekomen.

2) tot en met 6, 8 en 10

Dit zijn allemaal subsidie mogelijkheden vanuit de WAO, die tot doel hebben arbeidsgehandicapten makkelijker in het arbeidsproces te laten terugkeren. Inmiddels zijn deze regelingen opgenomen in de wet REA. De wet REA biedt zeer veel subsidie mogelijkheden, voor meer informatie zien onze REA-pagina of één van onze Rea-links.

7) Uitbreiding artikel 29b ziekte wet:

Zowel in de wet WULPZ als Amber is bepaald dat een werknemer die in de vijf jaar voor zijn indiensttreding arbeidsgehandicapt is verklaard, aanspraak kan maken op ziekengeld. Als een werknemer een nieuw dienstverband heeft en weer ziek wordt kan de werkgever voor hem het ziekengeld vergoed krijgen. Hierbij is de oorzaak van het verzuim niet relevant. Voorheen kon een werkgever alleen het ziekengeld vergoed krijgen indien de werknemer recht had op een WAO uitkering, nu kan de werkgever het ziekengeld ook vergoed krijgen indien de werknemer een jaar ziek geweest is maar geen recht heeft op een WAO uitkering.

In het geval dat een werknemer met dezelfde klachten uitvalt en hij is ook hetzelfde werk gaan doen als voor de ziekteperiode van één jaar heeft hij geen recht op ziekengeld. Omdat hij voor deze ziekteoorzaak en dat werk al een heel jaar ziek geweest is.

9) Arbeidsongeschiktheid door dezelfde oorzaak

Het betreft hier artikel 43a WAO. Doel van dit artikel is het financiële risico van de werkgever te beperken. Dit artikel verandering houdt in dat wanneer de arbeidsongeschiktheid (binnen vijf jaar na het toekennen of veranderen van een WAO uitkering) toeneemt de WAO uitkering al na vier weken opgehoogd kan worden.

Voorbeeld: Een timmerman kan wegens rugklachten zijn werk niet meer doen, de UVI stelt vast dan hij recht heeft op een WAO uitkering van 25-35%. Vervolgens gaat hij bij zijn eigen baas administratief werk verrichten. Na twee jaar verergeren zijn klachten dusdanig dat hij ook zijn administratieve functie niet meer kan vervullen. De UVI zal binnen 4 weken de mate van arbeidsongeschiktheid opnieuw beoordelen en de WAO uitkering zonodig verhogen.


Sitemap. | . E-mail

© ARBO-advies.nl