ARBO-advies.nl - Home


Wet Arbeid en Zorg

WAZO

inleiding

Op 1 december 2001 is de wet arbeid en zorg (WAZO) in werking getreden. De wet is niet veel meer dan een bundeling van bestaande regelingen. Zo kennen we het zwangerschapsverlof al vanuit de ziektewet en het ouderschapsverlof van uit het burgelijkwetboek. Het doel van de wet is dan ook het onderbrengen van alle verlofregelingen voor werknemers in één wet. Wel zijn er hier en daar wijzigingen in de wet aangebracht. Het idee achter de wet is om het combineren van werk en privétaken mogelijk te maken. Veranderingen in het maatschappelijk denken maken het noodzakelijk bovengenoemde in de wet te verankeren zie onze pagina: Visie op sociale wetgeving.

Zorgverlof

Elke werknemer heeft in principe recht op 2 weken zorgverlof. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Het verlof geldt alleen voor partners, inwonende kinderen en eigen ouders. Daarnaast kan een werkgever het zorgverlof weigeren als de bedrijfsbelangen groter zijn dan de zorgbelangen. Dit is natuurlijk een moeilijke overweging. Van groot belang is dan ook de situatie bespreekbaar te maken. Als het zorgverlof gehonoreerd wordt moet de werkgever 70% van het loon betalen (of maximum dagloon). Dit is een minimum eis in principe kunnen kunnen werkgever en werknemer meerdere overeenkomsten sluiten.

Calamiteitenverlof

Een werknemer heeft recht op kort (enkele uren tot een dag) calamiteitenverlof als hij niet kan werken door:

  • Bijzondere omstandigheden, zoals bevalling echtgenote, overlijden en begrafenis familieleden in de eerste en tweede lijn maar ook bij calamiteiten in huis; zoals een gescheurde waterleiding.
  • Door de wet opgelegde verplichting, zoals het aangeven van een kind.
  • Om te gaan stemmen.

Zwangerschapsverlof

Zie ook pagina zwangerschapsverlof
Veranderd is dat er nu een recht op verlof is; vóór de wet WAZO was er slechts een recht op een uitkering. In de praktijk is er geen verschil.

Kraamverlof

Een werknemer heeft recht op twee dagen betaald verlof na de bevalling van zijn partner. Het verlof is bedoeld voor de verzorging van de partner. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • Het verlof moet opgenomen wordem in de eerste vier weken dat het kind thuis is.
  • De werknemer moet van te voren aangeven het verlof te willen opnemen.
  • De werknemer moet aantonen dat hij recht heeft op kraamverlof

Adoptieverlof

Een werknemer die een kind adopteert heeft recht op vier weken adoptieverlof. Tijdens deze periode hoeft de werkgever het loon niet door te betalen maar heeft de werknemer recht op een uitkering van maximaal 100% van het maximale dagloon. Ook hier zijn weer een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • Het verlof moet binnen 18 weken na adoptie worden op genomen.
  • Bij gelijktijdig adoptie van meerdere kinderen is er maar recht op één verlofperiode.
  • De werknemer moet drie weken vooraf aangeven dat hij voornemens is adoptie verlof op te nemen.
  • De werknemer moet aantonen dat hij recht heeft op het verlof.

Ouderschapsverlof

Zie ook pagina zwangerschapsverlof
De wet is op één punt veranderd het verlof kan in drie perioden van tenminste 1 maand worden opgesplitst.

Verlofwijzer


Sitemap. | . E-mail

© ARBO-advies.nl